Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 28/7/2022, UBND huyện ban hành văn bản V/v phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Thông tin chỉ đạo, điều hành Công văn, Thông báo, Chỉ thị  
Ngày 28/7/2022, UBND huyện ban hành văn bản V/v phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.