Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 30/3/2022, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 30/3/2022, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn huyện Bình Lục, giai đoạn 2021-2030