Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất và các dự ...

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam