Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định nội dung, mức chi cho côn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan