Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định nội dung, mức chi cho côn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam