Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v giao chỉ tiêu biên chế công chức, ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
Tin liên quan