Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chứ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc.
Tin liên quan