Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất và các dự ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam