Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng trong...

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026