Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định mức hỗ trợ thực hiện dự á...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan