Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam
https://hanam.gov.vn/Pages/phe-duyet-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-cap-chinh-quyen-tren-dia-ban-tinh-ha-nam.aspx