Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ vốn tín dụng chính sách để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà...

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ vốn tín dụng chính sách để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022-2025