Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng nông nghiệp huyện Bình Lục chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện tập trung cho sản suất đông xuân 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phòng nông nghiệp huyện Bình Lục chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện tập trung cho sản suất đông xuân 2019

Để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân diễn ra đúng khung lịch thời vụ, những ngày này các địa phương của huyện Bình Lục đang tập trung đôn đốc bà con xã viên khẩn trương gieo mạ , đẩy nhanh tiến độ gieo xạ chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân 2019.

Theo kế hoach vụ đông xuân năm 2019, huyện Bình Lục gieo cấy trên 8 nghìn ha , với cơ cấu 100 % trà xuân muộn. Trong đó diện tích gieo xạ trên 2.442 ha . Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các HTXDVNN tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy , đặc biệt là kỹ thuật gieo xạ cho các xã gieo xạ vụ đầu ,chăm sóc lúa đông xuân cho bà con xã viên.Các HTXDVNN  chủ động cung ứng  vật tư nông lâm nghiệp chuẩn bị đủ lượng giống, phân bón phục vụ sản xuất. Các  xã trong toàn huyện đã  tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà xã viên thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, tập trung tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi và các kênh tưới tiêu cấp 1 cấp 2.  Hiện nay, huyện Bình Lục  đã có trên 90% diện tích đủ nước, trên 90% diện tích được bừa ngả. Huyện Bình Lục thực hiện việc gieo mạ đồng loạt từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 1 năm 2019. Tính đến thời điểm này bà con xã viên ở các xã trong toàn huyện đã cơ bản gieo mạ xong. Thực hiện che phủ nilong 100 % diện tích , nhiều diện tích sau khi gieo xạ xong được các hộ xã viên phun thuốc trừ cỏ theo đúng hướng dẫn quy trình kỹ thuật .Đến nay toàn huyện đã gieo cấy được gần 300 ha , trong đó diện tích gieo xạ là 250 ha

Với sự chỉ đạo, sát sao đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, huyện Bình Lục phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong tháng 2/2019 , qua đó góp phần tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diên tích./.​


đài truyền thanh Bình Lục