Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 574/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị chợ Sông huy...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quyết định 574/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị chợ Sông huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam