Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn

Thông tin chỉ đạo, điều hành Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn  
Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn