Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn  
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn