Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UB...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn