Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 V/v phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 V/v phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035