Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thanh tra huyện và xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục

Danh sách các dự án Đang triển khai  
Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thanh tra huyện và xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục
Tin liên quan