Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong ph...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng  
Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM huyện Bình Lục giai đoạn 2010-2020