Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Hà nam V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND huyện Bình Lục