Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Đô Hai, huyện Bình Lục