Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Ba Hàng, huyện Bìn...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Ba Hàng, huyện Bình Lục