Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán , cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo , nâng cấp kênh KTB (giai đoạn II)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán , cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo , nâng cấp kênh KTB (giai đoạn II)