Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt BC kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện Bình Lục

Danh sách các dự án Các dự án huyện Bình Lục  
Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt BC kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện Bình Lục
Tin liên quan