Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Bình Lục về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Bình Lục về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục
Tin liên quan