Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động, thương binh và xã hộ...