Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện
Thực hiện Kế hoạch tập huấn số 21/KH-BĐD ngày 18/4/2023 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quảntrị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam. Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chínhsách trên địa bàn, ngày 16/5/2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủythác cho 54 học viên là lãnh đạo 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác (Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiếnbinh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân) và đội ngũ cán bộ chuyên trách theo dõi công tác ủy thác chovay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai một số nội dung ủy thác theo văn bản thỏa thuận
11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2022 giữa NHCSXH với Hội phụ nữ, Hội nông
dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt ủy thác cho vay và
củng cố nâng cao hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Hướng dẫn quy trình, phương pháp
kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo Hướng dẫn số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng
Giám đốc NHCSXH. Hướng dẫn quy trình, phương pháp chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động
ủy thác theo văn bản số 10567/NHCS-TDNN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH. Hướng
dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV theo văn bản số 3920/NHCS-
TDNN ngày 10/5/2023 của Tổng giám đốc NHCSXH …
Các học viên tham gia lớp tập huấn đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc cũng như kinh
nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách. Tấc cả các ý kiến, vướng mắc đều
được đại diện lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh tỉnh trả lời, giải đáp.
Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh cho biết, qua lớp tập huấn nhằm
giúp các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu sâu hơn về vai trò, trách nhiệm và sự phối
hợp thực hiện với NHCSXH trong hoạt động cho vay ủy thác đối với hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác. Tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng
khác thông qua tổ chức hội đoàn thể đi vào nề nếp, hiệu quả theo đúng các nội dung thỏa thuận đã
ký với NHCSXH. Kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện
hoạt động nhận ủy thác cho vay, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước.
Đồng thời, các học viên cũng nắm bắt được nội dung tổng quan về NHCSXH, các chương trình tín
dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; từ đó thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, quản
lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần vào
việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện