Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công bố người phát ngôn

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Thông báo công bố người phát ngôn

THÔNG BÁO

V/v công bố người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2919 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục công bố người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện như sau:

- Họ và tên: Trần Xuân Dũng.

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Số điện thoại: 0983429475

- Địa chỉ email: tranxuandung@hanam.gov.vn

- Địa chỉ liên hệ: Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục - Số 09, đường 3/2, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

U ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, biết, tiện liên hệ./.

Xem chi tiết tại đây