Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trung Lương 2, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Thông báo đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trung Lương 2, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam