Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết thúc mời quan tâm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Trung Lương, huyện Bìn...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Thông báo kết thúc mời quan tâm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Trung Lương, huyện Bình Lục