Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mời quan tâm dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Trung Lương, huyện Bình Lục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Thông báo mời quan tâm dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Trung Lương, huyện Bình Lục