Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 124/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện V/v TB lịch tiếp công dân định kỳ quý III năm 2019 của Chủ tịc...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Công văn, Thông báo, Chỉ thị  
Thông báo số 124/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện V/v TB lịch tiếp công dân định kỳ quý III năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ quý III năm 2019

của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Chủ tịch UBND huyện Bình Lục thông báo lịch tiếp công dân định kỳ quý III năm 2019 như sau:

I. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN.

1. Ngày 10/7/2019 (thứ tư): Buổi sáng từ 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ.

2. Ngày 22/7/2019 (thứ hai): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

3. Ngày 12/8/2019 (thứ hai): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

4. Ngày 20/8/2019 (thứ ba): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

5. Ngày 10/9/2019 (thứ ba): Buổi sáng từ 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

6. Ngày 20/9/2019 (thứ sáu): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN.

Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục. Địa chỉ: Số 23 đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA TIẾP CÔNG DÂN.

1. Đ/c Trần Xuân Dũng - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì tiếp công dân.

2. Đ/c Chu Minh Đức - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giao nhiệm vụ tiếp công dân.

3. Mời Thường trực HĐND huyện.

4. Mời Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bình Lục.

5. Mời đại diện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

6. Mời đại diện Văn phòng Huyện ủy.

7. Thành phần tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện và Phó chủ tịch UBND huyện khi được ủy quyền tiếp công dân:

- Lãnh đạo Thanh tra huyện.

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Ban tiếp công dân huyện.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khi được triệu tập.

Xem chi tiết tại đấy