Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 22/2, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ” bằng hình thức truyền hình trực tiếp tới gần 900 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 35.500 đảng viên tham dự.
Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội tỉnh…

Hội nghị  học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Các đại biểu dự hội nghị.

Truyền đạt về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của cán bộ. Người cán bộ theo tư tưởng của Bác Hồ là người có nhân cách phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; những phẩm chất đó được Bác Hồ khái quát gọn trong hai chữ “đức và tài”, trong đó đức là gốc, tài có vai trò quan trọng. Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, có tình thương yêu con người, thương yêu đồng bào, đồng chí; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Người cán bộ phải có năng lực chuyên môn, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu.

Cùng đó, đồng chí Phùng Hữu Phú giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; nêu ra những yêu cầu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng của Bác, đó là: Phải làm tốt công tác huấn luyện cán bộ; Phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ, đánh giá cán bộ phải khách quan, công tâm, minh bạch, không hẹp hòi, định kiến cá nhân; phải dựa vào tập thể, nhân dân, phát huy dân chủ, nắm bắt dư luận xã hội, kết hợp nhiều nguồn thông tin để phân tích, chọn lọc; đồng thời, phải “khéo” dùng cán bộ, đề bạt, cất nhắc cán bộ trên cơ sở xem xét, đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, các mối quan hệ trong quá trình công tác, ưu, nhược điểm…một cách công tâm, khách quan. 

Hội nghị  học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
 Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề.

Nói về chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng  đội ngũ cán bộ, đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh việc thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, đó là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hoàn thiện thể chế, quy định về CTCB, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao, thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết…

Hội nghị  học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”.

Tiếp đó, đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”.  Theo đó, đồng chí khẳng định: để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, những năm qua, các cấp ủy trong toàn đảng bộ đã chú trọng quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu trong CTCB, xác định vị trí việc làm; đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm, tuân thủ nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo CTCB và quản lý đội ngũ cán bộ”.

Cùng với chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân trong CTCB, đồng chí nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cụ thể, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh thời gian tới cần tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về CTCB; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ CBĐV, nhất là người đứng đầu; Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác KTGS; tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị  học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Đồng chí khẳng định: Việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBĐV, nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là việc làm thiết thực của mỗi CBĐV nhằm phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05, Chuyên đề năm 2022, thời gian tới, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc Kế hoạch 51 (ngày 20/12/2021) của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2022 đến đông đảo CBĐV, nhân dân. Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn, xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác phù hợp với nội dung chuyên đề, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá; hướng dẫn CBĐV xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo Bác.

Các cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm, biểu dương mô hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập, làm theo Bác có hiệu quả; chọn lựa, giới thiệu, gửi tư liệu mô hình học tập, làm theo Bác có hiệu quả để phục vụ xuất bản cuốn sách “Những mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác giai đoạn 2017-2022”. Đề xuất, lựa chọn những tấm gương, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm 2021 chuẩn bị tư liệu cho Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Mặt khác, tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục việc học tập, làm theo Bác trong CBĐV, nhân dân. 


bao ha nam online