Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền, Phổ biến  
Tuyên truyền về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

trên địa bàn huyện Bình Lục


Căn cứ Công văn số 117/STTT-TTBCXB ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc thông tin, tuyên truyền về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên hệ thống thông tin cơ sở.  UBND huyện Bình Lục xây dựng kế hoạch tuyên truyền về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ đến mọi tầng lớp nhân dân về lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt được đầy đủ thông tin, hiểu rõ quy trình về việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức, sinh động thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân.

- Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, liên tục, phù hợp với tính chất, đặc điểm, đặc thù và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng tuyên truyền

Các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện.

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sở, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg như: Các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; yêu cầu của việc vận chuyển, phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); quy định nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tuyên truyền, phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương cơ sở.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Hình thức thông tin, tuyên truyền:

+ Niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính được UBND tỉnh Hà Nam  phê duyệt và thông tin liên lạc (số điện thoại, hộp thư điện tử) của Bưu điện huyện tại khu vực tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đơn vị.

+ Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ, tuyên truyền trực tiếp cho tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ UBND các xã, thị trấn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở hoặc lồng ghép vào các cuộc họp.

2. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Đài truyền thanh huyện.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Văn phòng HĐND- UBND, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn.

- Hình thức: Trên hệ thống phát thanh, truyền thanh huyện, xã.

3. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Văn phòng HĐND, UBND huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn.

- Hình thức: Trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

4. Tuyên truyền trực quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Cơ quan phối hợp: Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Hình thức: Treo băng-zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính trên địa bàn huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

 Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đến điểm Bưu điện có cung cấp dịch vụ để nộp hồ sơ.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 Tổ chức, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

3. Đài Truyền thanh huyện

Xây dựng chương trình, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, sự tin cậy, đảm bảo của dịch vụ nhận trả kết quả TTHC công qua Bưu điện tại địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung của Đài Phát và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện

4. UBND các xã, thị trấn

Chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để Phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Thông tin truyền thông theo quy định./.


Phòng VH&TT