Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND HUYỆN BÌNH LỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN BÌNH LỤC ĐẾN NĂM 2035 – TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
UBND HUYỆN BÌNH LỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN BÌNH LỤC ĐẾN NĂM 2035 – TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

UBND huyện Bình Lục vừa  tổ chức hội nghị thông qua đề án quy hoạch vùng huyện Bình Lục đến năm 2035 – tầm nhìn 2050.Theo đồ án quy hoạch vùng huyện Bình Lục có tổng diện tích tự nhiên là 14.421,4 ha , quy mô dân số hiện nay 132 .672 người đến năm 2035 vào khoảng 155000 người , tỷ lệ đô thị hóa 43 % .

Bình Lục là huyện thuộc tiểu vùng về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp nhẹ  phía đông nam của Tỉnh . Không gian vùng huyện Bình Lục phân thành 3 tiểu vùng phát triển đan xen với hệ thống đô thị .Phấn đấu là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 2019 .Về định hướng phát triển khu vực đô thị gồm: Chợ sông, Ba hàng, Đô hai, An Nội , mở rộng thị trấn Bình Mỹ .Hình thành các đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại V . Quy hoạch chung xây dựng  thị trấn Bình Mỹ là trung tâm hành chính chính trị , kinh tế , văn hóa ,là trung tâm dịch vụ công cộng vùng . Đô thị Ba Hàng là đô thị loại V là trung tâm dịch vụ thương mại , là điểm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp có công nghệ xanh- sạch – tiên tiến. Đô thị Chợ sông là là trung tâm dịch vụ thương mại , chợ đầu mối nông sản tiểu vùng phía Bắc của huyện .

Về định hướng phát triển khu vực nông thôn xây dựng các trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn để khai thác tiềm năng sẵn có, tạo động lực mới làm điểm tựa phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá và các lĩnh vực xã hội cho khu vực nông thôn. /.

 ​


Đài truyền thanh Bình Lục