Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vũ Bản nỗ lực cải cách hành chính

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Vũ Bản nỗ lực cải cách hành chính
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, thời gian qua, xã Vũ Bản (Bình Lục) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, nỗ lực tạo bước chuyển trong cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực tế thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã Vũ Bản đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng với đó, chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai thủ tục hành chính; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính và quy định hành chính liên quan. Niêm yết, công khai Bộ danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

Vũ Bản nỗ lực cải cách hành chính
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” xã Vũ Bản (Bình Lục).

 Cải cách hành chính được xã triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng, nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân.

Hướng tới xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã tập trung thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong quản lý của UBND xã, ứng dụng thực hiện chữ ký số trong quản lý, điều hành; quản lý văn bản trên cổng thông tin của tỉnh; sử dụng hiệu quả thiết bị phục vụ họp trực tuyến tại UBND xã. Đồng thời, tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 52%. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; lập tài khoản bộ phận một cửa xã phục vụ thanh toán trực tuyến. Thành lập và triển khai hoạt động tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Triển khai sử dụng bộ nhận diện bộ phận một cửa xã theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thí điểm liên thông 02 nhóm dịch vụ, gồm: Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Cùng với đó, xã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, gửi thư cảm ơn, thư xin lỗi, thư chúc mừng, thư chia buồn, phúng viếng khi công dân qua đời...; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ý thức thực thi công vụ, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

Với quyết tâm và nỗ lực trong cải cách hành chính, Vũ Bản đã tạo ra động lực góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Vũ Bản tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa liên thông. Nâng cao năng lực, trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức xã gắn với việc đánh giá cán bộ, công chức. Đưa tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xã thực hiện tại bộ phận một cửa; thực hiện tốt thủ tục hành chính liên thông, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến năm 2023 đạt trên 60%; thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 30% hồ sơ trở lên, tăng cường tuyên truyền thanh toán trực tuyến... Đồng thời, tăng cường sử dụng chữ ký số, quản lý văn bản trên cổng dịch vụ công và hệ thống cổng thông tin của tỉnh. Xây dựng cổng thông tin điện tử xã. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.


Báo Hà Nam