Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tổ chức lập quy hoạch xây dựng các xã và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trên địa bàn huyện Bình Lục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
V/v tổ chức lập quy hoạch xây dựng các xã và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trên địa bàn huyện Bình Lục