Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Xin ý kiến dự thảo nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021