Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 V/v xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/11/2023
2 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH năm 2023

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/12/2022
3 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/11/2022
4 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/08/2022
5 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/08/2022
6 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/08/2022
7 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/08/2022
8 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/08/2022
9 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/08/2022
10 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2022
11 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2022
12 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2022
13 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bình lục

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/06/2022
14 Góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Vũ Bảnđến năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/10/2021
15 Góp ý vào quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/10/2021
16 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/06/2021
17 Dự thảo về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2021
18 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/01/2018