Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Trung Lương

Tuyên truyền, Phổ biến  
Bình Lục: Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Trung Lương
Phòng Tư pháp huyện Bình Lục  tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Dân chủ ở cơ sở, Luật đất đai và trợ giúp pháp lý  cho cán bộ và nhân dân xã Trung Lương.

470_9200.MXF.Still001.jpg

Trong thời gian ½ ngày, cán bộ, công chức, viên chức, các ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn và nhân dân xã Trung Lương đã được truyền đạt những cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Luật Dân chủ  ở cơ sở. Trong đó, nhấn mạnh đến các nội dung: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu còn được tư vấn, trợ giúp pháp lý theo nhu cầu. 

470_9202.MXF.Still002 (1).jpg

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong thực hiện thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở và Luật Đất đai; từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục