Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
21/10/2023
Thực hiện nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động huyện Bình Lục vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đồn Xá hưởng ứng mô hình “Ngày thứ bảy với dân".
11/10/2023
Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường cách mạng vô sản, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là lý tưởng, lẽ sống được Người khẳng định trong các cương lĩnh, đường lối của Đảng và nhiều bài nói, bài viết, trong đó có tác phẩm “Thường thức chính trị”. Đó cũng là con đường phát triển, là mục tiêu, là bước đi của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.
11/10/2023
Để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải nhận thức đúng đắn, thực hiện đồng bộ việc nâng cao hiệu quả, tăng cường tính chiến đấu và bảo đảm tính thuyết phục trong “cuộc chiến” giữ gìn, bảo vệ vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất chế độ chính trị-xã hội ưu việt mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
04/10/2023
Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
18/09/2023
Những năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với nhiều loại và giọng điệu khác nhau. Chỉ ở khía cạnh công kích đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ chỗ phủ nhận thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, “Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa chỉ là ảo tưởng, viển vông”, các thế lực thù địch, phản động còn xuyên tạc rằng “đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền, không đi theo xu thế chung của thời đại khiến đất nước không phát triển được”.
08/09/2023
Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện triển khai xây dựng và thực hiện mô hình; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện mô hình điểm tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện.
06/09/2023
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chú trọng đến sự nghiệp trồng người. Thắng lợi của một sự nghiệp cách mạng, sự hưng thịnh, tồn vong của một quốc gia, một dân tộc suy cho cùng phụ thuộc vào yếu tố con người, vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của quốc gia, dân tộc đó.
02/09/2023
Cuộc trở về nữa của Người, vào những ngày cuối tháng 8 cách đây 78 năm… liên quan tới thời khắc lịch sử đầy thiêng liêng của nước Việt Nam độc lập.
29/08/2023
Sáng 29/8, Huyện ủy Bình Lục sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai mô hình cấp huyện năm 2023; kế hoạch cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện (1930-2020).
31/07/2023
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ xã Bình Nghĩa (Bình Lục) còn đặc biệt chú trọng triển khai xây dựng các mô hình học tập và làm theo gương Bác. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với cách làm phong phú, sáng tạo, thời gian qua, các mô hình học tập và làm theo gương Bác ở Bình Nghĩa đã phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
04/07/2023
Ngày 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
19/05/2023
Sinh thời, dù phải gánh vác những công việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc, nhưng Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm sâu sắc, thiết thực, cụ thể đến mọi lứa tuổi, tầng lớp nhân dân, dõi theo, động viên, khuyến khích kịp thời đối với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, vùng miền. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nam cũng luôn nhận được sự quan tâm đầy trách nhiệm và sâu nặng ân tình đó.
19/05/2023
Đó là bà Nguyễn Thị Vượng, sinh năm 1947, thôn Cao Cát, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.
11/05/2023
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; trong đó, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước...
1234567
Previous Page 1-15 Next Page