Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục tổ chức nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thục tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Bình Lục tổ chức nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thục tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng 28/7, Huyện ủy Bình Lục đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thục tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến tất cả các điểm cầu từ huyện đến các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng – Ban Tổ chức Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về dự và truyền đạt nội dung tác phẩm.

Huyện ủy Bình Lục tổ chức nghiên cứu học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thục tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa huyện Bình Lục.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công bố ngày 16/5/2021, có ý nghĩa đặc biệt về lý luận và thực tiễn, tác động sâu sắc đến tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tác phẩm cũng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra.

Huyện ủy Bình Lục tổ chức nghiên cứu học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thục tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng – Ban Tổ chức Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm.

Thông qua phân tích, giải thích nội dung tác phẩm, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện hiểu hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tầm quan trọng của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, làm thế nào để xây dựng XHCN thực tế trong giai đoạn hiện nay… Từ đó đấu tranh, phản bác lại luồng ý kiến trái chiều của các thế lực thù địch, chống phá.

Huyện ủy Bình Lục tổ chức nghiên cứu học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thục tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị việc học tập, làm theo Bác, cũng như triển khai có trọng tâm, hiệu quả các đợt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải là việc làm thường xuyên ở mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời, nắm rõ lý luận nhưng phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị của huyện tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và nội dung tác phẩm. Qua đó, rèn luyện, đấu tranh, có lập trường chính trị vững vàng chống lại những luận điệu sai trái của thế lực thù địch


Báo ha nam online