Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 20/9/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Lục