Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 708/UBND-TCKH ngày 24/6/2023 của UBND huyện Bình Lục V/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Công văn 708/UBND-TCKH ngày 24/6/2023 của UBND huyện Bình Lục V/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Công văn 708/UBND-TCKH ngày 24/6/2023 của UBND huyện Bình Lục (Xem chi tiết tại đây)