Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khơi dậy, phát huy ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Khơi dậy, phát huy ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân, đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Khơi dậy phát huy ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình
ngày 2-9-1945. 
Ảnh tư liệu

77 năm qua, Lời thề độc lập - Lời thề giữ nước thiêng liêng của Bản Tuyên ngôn độc lập và tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám 1945 vang vọng khắp non sông, đưa đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, đạt nhiều thành tựu hết sức to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến thần thánh để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đặc biệt sau 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ: Mức tăng trưởng nhanh đã đưa quy mô và tiềm lực kinh tế ngày càng cao, tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa được quan tâm và thu được nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. 

Những thắng lợi to lớn đó là kết quả của ý chí, khát vọng vươn tới của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh vì mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc. Ý chí, khát vọng đó là ngọn lửa soi sáng con đường cách mạng, là động lực mạnh mẽ để đất nước vượt qua ghềnh thác, lập những kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khó lường; kinh tế - xã hội trong nước dù đạt nhiều thành tựu song cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Hơn lúc nào hết, ý chí, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường của toàn dân tộc cần tiếp tục được khơi dậy, phát huy. 

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Ý chí khát vọng, mục tiêu lớn lao này là sự hòa quyện ý Đảng lòng dân, bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước; được bồi đắp, phát triển từ bản lĩnh, bài học kinh nghiệm mà Đảng, nhân dân ta đã kiểm nghiệm, đúc kết trong suốt mấy chục năm qua. 

Do đó, khát vọng mãnh liệt về một nước Việt Nam cường thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu nhất định sẽ thành hiện thực. 

Tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt!​


Báo Hà Nam