Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 01/8/2022, UBND huyện hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Lục