Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bình lục
Ngày hết hạn 02/06/2022
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.