Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bình Lục giai...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021-2025