Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên đ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn  
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Bình Lục