Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 133/UBND-TNM ngày 10/3/2020 V/v xin ý kiến các vị trí đầu giá đất ở trên địa bàn huyện Bình Lục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 133/UBND-TNM ngày 10/3/2020 V/v xin ý kiến các vị trí đầu giá đất ở trên địa bàn huyện Bình Lục